با انواع کارتوگرام آشنا شوید

در این مطلب به معرفی کوتاه چند نوع از پرکاربردترین کارتوگرام‌ ها یا نقشه های داده محور می‌پردازیم. کارتوگرام نقشه‌ای است که در آن شکل و اندازه‌ی مناطق جغرافیایی با توجه به مقدار متناظر با هر منطقه در یک مجموعه‌ی داده‌ی مشخص(مانند جمعیت مناطق مختلف یک کشور)، تغییر پیدا می‌کند. کارتوگرام‌ پیوسته در این نوع از […]